06 Octombrie 2016Sursa: I.P.J. Harghita

A N U N Ţ Posturi scoase la concurs de Secţia Regională de Poliţie Transporturi Braşov

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.140/2016 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI , Dispoziția nr. 1620/2015 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, Str. Automotoarelor nr. 1, organizează

C  O  N  C  U  R  S

 

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea unui număr de 15 posturi vacante de agenți  existente în statul de organizare ale Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov, prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, în specialitatea transporturi, astfel:

 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Reghin din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș, poziția 0419;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Copșa Mică din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu, poziția 0454;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Miercurea Ciuc din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Harhita, , poziția 0467;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Siculeni din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Harghita, poziția 0470;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Tg. Secuiesc din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Covasna, poziția 0402;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Deda din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș, poziția 0415;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Reghin din cadrul Serviciul Județean de Poliție Transporturi Mureș, poziția 0418;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Brașov Călători din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, poziția 0365;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Brașov Triaj din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, poziția 0377;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Brașov Triaj din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, poziția 0379;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Predeal din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, poziția 0386;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Toplița din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Harghita, poziția 0475;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Coslariu din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba, poziția 0495/a;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție TF Teiuș din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba, poziția 0501;
 • agent I la Postul de Poliție TF Tg. Mureș din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș, poziția 0409/b.

 

Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de candidații înscriși la concurs cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 

 

Secțiunea a-II-a – Condiții de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează  profesia de polițist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
   

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:

 1. nu îndeplinesc criteriul specific de înălţime minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 2. au  semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 3. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 4.  prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs
   

 

 

Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

    

Secțiunea a-III-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

 

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Evaluarea performanţei fizice;
 2. Test scris, de tip grilă;
 3. Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare).

 

 1. Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.

           

Data, ora și locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a poliției brașovene- www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră, precum și la avizierul unității.

                  

Atenție!Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

Probele la evaluarea performanţei fizice sunt, în ordine:

 1. flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
 2. alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, precizate în Anexa nr. 3 după cum urmează:

- grupa I - până la 30 de ani, inclusiv ;

- grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;

- grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;

- grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;

- grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;

- grupa a VI-a - peste 51 de ani.

 

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de concurs şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

                 

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie.

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.

Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la afișare și admiterea contestației are drept consecință replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei.

Rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice se afişează la sediul unităţii şi pe pagina de Internet www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră.

 

Atenție! – Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la notele obținute la probele concursului și la data, ora și locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

 

Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

Nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la testul scris, ci va fi luată în calcul, ca și criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulți candidați la „testul scris”, caz în care va fi declarat „ADMIS” candidatul care a obținut notă mai mare la proba fizică.

 

b) Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs din cadrul IGPR, din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidații și va avea loc la data de 19.11.2016.

Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Ora și locul unde se va desfășura proba test scris se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră și la avizierul unității.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba scrisă se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la sediul I.P.J.Brașov din Mun. Brașov str. N.Titulescu nr. 28, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Admiterea/respingerea contestației se vor comunica prin postare pe pagina de Internet www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră și la avizierul unității.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluționarea contestaţiei este definitivă. 

 

Atenție! Notele acordate la proba scrisă și rezultatele finale se comunică candidaţilor după finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizierul unității, cu menționarea orei de afișare, de la care se calculează termenul de depunere a contestației, ulterior se postează pe Internet.

 

Secțiunea a-IV-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis" la proba test scris  în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor vacante din structura pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate cu respectarea principiului realizării înscrierii pe structură.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba test scris, este declarat ”admis” candidatul care a obținut cea mai mare notă la proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice.

În caz de egalitate, chiar și după aplicarea criteriului de departajare al notei la proba fizică, se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, caz în care comisiile centrale vor preciza data și programul activităților aferente acestei probe.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră și la avizierul unității.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni.

 

După încadrarea ca polițiști, acestora nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

 

Secțiunea a-V-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida la concurs pentru ocuparea postului din cadrul unei structuri, după cum urmează :

- candidații care se înscriu la concursul în vederea ocupării unui număr de 15 de posturi de agent de poliție la Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov, menționează structura pentru care candidează (ex.Serviciul Județean de Poliție Transporturi Mureș/Biroul Județean de Poliție Transporturi Harghita).

 

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidații fiind obligați să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură, sau un singur post, după caz, la care concurează.

 

Înscrierea candidaţilor se va face, în perioada 03.10.2016-07.10.2016, în intervalul orar 09.00-15.00 la sediul Serv.Resurse Umane - I.P.J.Brașov din Mun. Brașov str. Prundului nr. 10, prin depunerea în volum complet, a următoarelor documente:

 1. cererea de înscriere adresată șefului secției regionale (anexa nr. 1). Prin depunerea cererii de înscrieri solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001;  
 2. Curriculum Vitae, model anexa nr. 2;
 3.  documentele, în original, care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, respectiv diploma de bacalaureat. Vor fi acceptate adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor (termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ). La înscriere, documentele în original vor fi fotocopiate în prezența candidatului și restituite.
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. autobiografia (anexa nr. 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului (anexa nr. 4);
 7. o fotografie color 9*12 cm;
 8. declaraţie de cunoaştere şi acceptare a condiţiilor de recrutare care va cuprinde și consimţământul candidatului pentru solicitarea de către unitatea care efectuează recrutarea, a extrasului de cazier judiciar, și totodată că este de acord să fie filmat video în timpul desfăşurării probelor de concurs (anexa nr. 5);
 9. dosar plic.

 

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitatea de recrutare.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal.

 

De asemenea, și completarea dosarelor de recrutare se face personal.

 

 

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost validate/invalidate urmând a fi postată pe pagina de Internet www.bv.politiaromana.ro-Secțiunea carieră și la avizierul unității.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Secțiunea a-VI-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

Examinarea psihologică, fiind de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., se va realiza în perioada 08.10.2016-15.10.2016, data, ora, locul și celelalte detalii urmând  să fie  stabilite de această unitate și comunicate candidaților prin postare pe pagina de Internet www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră și la avizierul unității.

 

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră și la avizierul unității.

 

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității unde s-a constituit comisia de recrutare.

 

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

 

În urma publicării anunțului cu rezultatele la examinarea psihologică, candidații declarați ”apt” se vor prezenta în perioada 19.10.2016-28.10.2016 la Centrul Medical Județean Brașov din Mun. Brașov str. Matei Basarab nr. 41-43, în vederea activității de evaluare medicală pentru completarea dosarului de recrutare cu fișa medicală-tip.

După data de 28.10.2016 dosarele nu mai pot fi completate cu fișa medicală-tip.

 

De asemenea lista finală cu candidații care îndeplinesc toate condițiile pentru a susține proba de evaluarea performanţei fizice va fi comunicată în aceleași modalități.

 

           

            Secțiunea a-VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet www.bv.politiaromana.ro, Secțiunea carieră și la avizierul unității, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening) şi vor prezenta actul de identitate.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 

Secțiunea a VII-a Graficul şi locul desfăşurării concursului

 

 • 03.10.2016 - 07.10.2016 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00) - depunerea în volum complet a documentelor pentru înscriere la concurs;
 • 08.10.2016-15.10.2016- evaluarea psihologică. Data, ora şi locul desfăşurării evaluării vor fi stabilite de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în funcţie de numărul persoanelor înscrise şi vor fi comunicate în timp util candidaţilor prin afişare pe pagina de internet www.bv.politiaromana.ro- secţiunea carieră și la aviziul unității;
 • 18.10.2016, afișarea anunțului cu rezultatele la evaluarea psihologică;
 • depunerea eventualelor contestaţii la rezultatele la evaluarea psihologică – 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a rezultatelor (ora la care se publică rezultatele pe pagina de internet a unității organizatoare);
 • 19.10.2016-28.10.2016, activitatea de evaluare medicală a candidaților și completarea dosarelor de recrutare cu fișa medicală-tip.

După data de 28.10.2016 dosarele nu mai pot fi completat cu fișa medicală-tip.

 • 28.10.2016-29.10.2016 - activitatea de validare/invalidare a candidaturilor;
 • 31.10.2016 - publicarea anunțului de validare/invalidare a candidaturilor, pe pagina de internet www.bv.politiaromana.ro- secţiunea carieră și la avizierul unității;
 • 31.10.2016-04.11.2016, publicarea anunțului de planificare la proba de evaluare a performanțelor fizice, prin afişare pe pagina de internet a instituţiei www.bv.politiaromana.ro- secţiunea carieră și la avizierul unității;
 • 07.11.2016-11.11.2016-desfășurarea probei de evaluare a performanţei fizice;
 • 14.11.2016 – publicarea anunțului cu rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice;
 • depunerea contestaţiilor la proba de evaluare a performanţei fizice - în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor;
 • 15.11.2016-17.11.2016 - soluţionarea contestaţiilor și susținerea probei  fizice de către candidații ale căror contestații au fost admise. Publicarea anunțului cu rezultatele reexaminării pe pagina de internet www.bv.politiaromana.ro- secţiunea carieră și la avizierul unității;
 • 18.11.2016 – publicarea anunțului privind susținerea probei scrise, pe pagina de internet a instituţiei www.bv.politiaromana.ro- secţiunea cariera și la avizierul unității;
 • 19.11.2016 – desfășurarea probei scrise.
 • 19.11.2016 - afişarea anunțului cu rezultatele la proba scrisă,  pe pagina de internet a instituţiei www.bv.politiaromana.ro- secţiunea carieră și la avizierul unității;
 • 20.11.2016 - depunerea contestaţiilor la proba scrisă.

Nu se va depăși termenul de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

 • 21.11.2016-22.11.2016, soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale.

În caz de egalitate, chiar și după aplicarea criteriului de departajare al notei la proba fizică, se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, caz în care comisia va publica un anunț pe pagina de internet al unității www.bv.politiaromana.ro,  privind data și programul activităților aferente acestei probe.

 

 

 

 

Secția a VIII-a - PROBELE ŞI BAREMELE,  pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursul de ocupare a unor posturi vacante de agenţi de poliţie, structura transporturi, cu recrutare din sursă externă, prin încadrare directă, sesiunea octombrie-noiembrie 2016

 

 1. În cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
 2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
 3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: flexie abdominală şi alergare - rezistenţă.
 4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 5. Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.
 6. Performanţa obţinută de candidaţi şi nota obţinută se consemnează în borderoul de examen.
 7. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.
 8. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul subcomisiilor de concurs de la nivelul unităţii.
 9. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

 

 1. Proba de flexie abdominală
  1. se execută din poziţie culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin la picioare;
  2. se execută timp de două minute, fără pauze, cu câte un candidat/cronometru.

 

 1. Proba de alergare - rezistenţă
  1. se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;
  2. trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL

CU PROBELE ŞI BAREMELE PENTRU VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE ALE CANDIDAŢILOR BĂRBAŢI, PE CATEGORII DE VĂRSTĂ

 

Proba de flexie abdominală

 

&l

 

Grupa de vârstă

 

grupa I - până la 30 de ani, inclusiv

grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv

grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv

grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv

grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv

grupa a VI-a - peste 51 de ani

NOTA

NUMĂR REPETĂRI/CATEGORIE DE VÂRSTĂ

10

50

45

40

35

30

25

9,5

49

44

39

34

29

24

9

48

43

38

33

28

23

8,5

47

42

37

32

27

22

8

46

41

36

31

26

21

7,5

45

40

35

30

25

20

7

44

39

34

29

24

19

6,5

43

38

33

28

23

18

6

42

37

32

27

22

17

5,5

41

36

31

26

21

16

5

40

35

30

25

20

15

4,5

39

34

29

24

19

14