17 Ianuarie 2018Sursa: I.P.J. Harghita

Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea unui post de ofiter I la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Harghita din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalitatii Organizate Târgu Mureș, prin încadrare directă cu personal recrutat din sursă externă

~~A  N  U  N  Ţ


În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliției Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 – 6, Sector 5, organizează,


C O N C U R S:

SECȚIUNEA I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS
Pentru ocuparea unui post  vacant de ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, existent în statul de organizare al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș prin modalitatea încadrării directe a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează
 Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș
 Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Harghita – 1 post vacant de ofițer I (cercetarea și percheziționarea sistemelor informatice), prevăzut la poziţia 43 în statul de organizare;
Pregătirea necesară
– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre profilele/domeniile/specializările: științe administrative, științe politice, matematică, informatică, fizică (specializarea fizică informatică), chimie (specializarea chimie informatică), inginerie electronică / electronic, ingineria sistemelor și a calculatoarelor, cibernetică, statistică și informatică economică, mecatronică, științe economice, inginerie electrică, științe militare, armament, rachete și muniții, automatizarea conducerii trupelor, blindate și autovehicule militare, geniu;
sau
 Studii universitare de licență – ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licență: științe militare, informații și ordine publică (specializările conducere interarme – forțe terestre, conducere interarme – forțe navale, conducere interarme – forțe aeriene, managementul organizației, management economico – financiar, conducere militară, managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene, managementul sistemelor de comunicații militare), științe administrative, științe politice, matematică, informatică, fizică (specializarea fizică informatică), chimie (specializarea chimie informatică), inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, cibernetică, statistică și informatică economică, mecatronică și robotică, economie, contabilitate, administrarea afacerilor, finanțe, economie și afaceri internaționale, management, inginerie electrică, inginerie genistică, științe inginerești aplicate, inginerie de armament, rachete și muniții

Secțiunea a-II-a – Condiții de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studiile şi cunoştinţele corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care au avut această calitate, dacă:
a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Agenții de poliţie care au absolvit studii superioare corespunzătoare cerinţelor posturilor de ofiţer menționate în prezentul anunț pot participa la concurs dacă îndeplinesc, pe lângă cerințele de studii, următoarele condiţii:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaților se va realiza:

- menţionând structura, în cazul în care candidează pentru posturile vacante de agent principal de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de IGPR pentru ocuparea posturilor vacante de agent din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime). În acest caz vor candida pentru cele 3 posturi din cadrul structurii respective, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opţiune;

- menţionând postul, în cazul în care candidează pentru celelalte posturi vacante scoase la concurs (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de IGPR pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist principal II din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice – Biroul de Percheziție și Cercetare a Sistemelor Informatice, prevăzut la poziţia 1281b din statul de organizare).

Atenție! Având în vedere faptul că proba  scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe baza cererii de înscriere (conform Anexei nr. 2) şi a documentelor specificate în anunţ, în volum complet, ce vor fi depuse în perioada 15.01.2018 – 23.01.2018 (doar în zilele lucrătoare) - în intervalul orar 09.00-15.00 şi în data de 23.01.2018 - în intervalul orar 09.00-16.00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, București.
Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepția situației în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum și toate documentele solicitate în prezentul anunț, în original) astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele de mai sus, la adresa sus-menţionată, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 23.01.2018 şi vor cuprinde următoarele documente:
• cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
• documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (pentru posturile de ofițer de poliție: diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor, respectiv pentru posturile de agent de poliție: diploma de bacalaureat și/sau  orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului.
 (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);
 Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
• actul de identitate, carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
• certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
• autobiografia redactată olograf (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţului/soţiei candidatului (Anexa nr. 5);
• o fotografie color 9 x 12 cm;
• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
• un dosar plic.

 Prin urmare, cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta, în original, toate documentele solicitate mai sus, urmând a se efectua în prezența acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezența candidatului. De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de candidat.

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție, înscriși la concurs pentru ocuparea unui post vacant/ posturilor vacante de ofițer de poliție, vor fi depuse, în volum complet, până la data de 23.01.2018 şi vor cuprinde următoarele documente:
•   cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;
•   documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);
Agenții de poliție care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
• actul de identitate, carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
• certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare(conform Anexei nr. 3);
• adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).
Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.
                      În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens, la structura de resurse umane emitentă.
          Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.
• un dosar plic.

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări  ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 23.01.2018, nu se vor mai efectua înscrieri.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală

În intervalul 23.01 – 01.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.
Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității.

Rezultatele la testarea psihologică se postează pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și se afişează la avizierul unității.

Candidații declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la examinarea medicală, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 05.02 – 21.02.2018, dar numai în zilele lucrătoare, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”. Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea de evaluări medicale în baza unei adrese oficiale care va fi transmisă unităţii medicale competente care deserveşte Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv C.M.D.T.A. ”Dr. N. Kretzulescu” – Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti. Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 05.02.2018 la sediul acesteia.
Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi pentru continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.
Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 21.02.2018, inclusiv. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.
De asemenea, lista finală cuprinzând candidaţii care îndeplinesc toate condiţiile pentru a susţine proba sportivă și, acolo unde este cazul, proba practică va fi comunicată în aceeaşi modalitate.
Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române.
După finalizarea activității de evaluare medicală și de completare a dosarelor de recrutare cu fișa medicală-tip, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
Lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postate pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) până la data de 26.02.2018.


Secțiunea a-V-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)
Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Evaluarea performanţei fizice;
b) Probă practică;
c) Test scris, de tip grilă;


a) Evaluarea performanţei fizice
  Evaluarea performanţei fizice constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ și elementele care îl compun potrivit Anexei 3^1 la O.m.a.i. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
 Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.
Conform calendarului aprobat, proba de evaluare a performanţei fizice se va desfăşura în perioada 02.03-08.03.2018, însă calendarul concret pe zile, ore şi grupe va fi adus la cunoştinţa candidaţilor printr-un anunţ ulterior.
Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţilor de recrutare.

Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie.
Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit de/în anexa la prezentul anunț.
Candidaţii declaraţi „nepromovat“ la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba practică/proba scrisă, după caz.
 Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.
Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.
Cu privire la rezultatul contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs(adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii, iar în cazul admiterii acesteia vor fi specificate ziua, ora şi locul susţinerii din nou a probei.
Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
Metodologia desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, care include probele, normele și baremele stabilite, este prevăzută în Anexa nr. 6.

Atenţie! – Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi la data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.


b) Proba practică

 ATENȚIE!!!
CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI PENTRU POSTURILE DE MAI JOS VOR SUSȚINE O PROBĂ PRACTICĂ:

1. Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș - Serviciul de Combatere a Criminalității Harghita – ofițer I (cercetarea și percheziționarea sistemelor informatice), prevăzut la poziţia 43 în statul de organizare;

 Conform prevederilor legale, această probă este eliminatorie, fiind apreciată cu admis/respins. Pentru a fi declarat ”admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7, în contextul în care la această probă pot fi acordate note de la 1 la 10, conform grilei de apreciere.
Proba practică se va desfășura în perioada 02 – 08.03.2018, data, ora şi locul fiind stabilite, în funcţie de numărul candidaţilor și comunicate acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.
Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei practice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs.
Proba practică se va susține la calculator și va consta în testarea cunoștințelor practice pe care candidații le dețin, în cadrul acesteia fiind abordate subiecte din tematica și bibliografia recomandate.
Proba practică poate fi contestată în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor acestei probe, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.
Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.
În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.
Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba practică vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
Atenţie! – Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la rezultatul obţinut la proba practică şi la data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.
Candidaţii declaraţi „respins” la proba practică nu vor fi planificaţi la proba test scris.
c) Proba scrisă, va consta în rezolvarea unui test-grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R din tematica şi bibliografia recomandate (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului şi va avea loc la data de 17.03.2017.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.
Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.
 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.
 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Rezultatele la contestații se vor comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
 
Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați
Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.
Sunt declarați „admis”, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează:
- în situaţia în care candidaţii au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;
- în situaţia în care candidaţii au concurat pe cele trei posturi de agent de poliție din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, sunt declaraţi „admis”, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari , în limita numărului de posturi pentru care au candidat.
În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, va fi declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba/probele eliminatorii. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
 
Candidaţilor declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.
Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni pentru agenţii de poliţie şi 12 luni pentru ofiţerii de poliţie şi nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin 3 (trei) ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, îi va fi acordat, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, căruia i se acordă grad profesional conform art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.
Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 luni şi nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin 3 (trei) ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.
 Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

- Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
- Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
- Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
- În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
- Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
- În cadrul probei practice și al probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
- Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.