A N U N Ţ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în

Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor care s-au înscris la concursul de admitere sesiunea 2017 organizat de Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca), se va desfăşura la data de 01.08.2017, ora 09.00. la sediul Inspetoratului de Jandarmi Judeţean Covasna din municipiul Sfântu-Gheorghe, B-dul General Grigore Bălan, nr. 71, judeţul Covasna.

Candidaţii se vor prezenta la ora 08.30. în faţa sediului instituţiei de învăţământ, având asupra lor buletinul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră.

 

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Ordinului MAI nr. 37/2017 privind abrogarea ordinului ministrului afacerilor interne nr. 1371/2006 pentru aprobarea ”Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din M.A.I.”, ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17582 din 14.03.2017 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale MAI, ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17590 din 14.03.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – sesiunea 2017 respectiv a Dispoziţiei Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 26 din 11.04.2017 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017;

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, strada Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, desfăşoară activităţi specifice de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, astfel:

 

I. Învăţământ superior:

a) concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I);

b) concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie de Frontieră - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I), în situaţia în care candidaţii au domiciliul/reşedinţa în judeţul Harghita;

c) concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă.

d) concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I (cu excepţia candidaţilor pentru Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” Braşov).

e) concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

 

II. Învăţământ postliceal:

a) concursul de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.

b) concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (în situaţia în care candidaţii au domiciliul/reşedinţa în judeţul Harghita);

c) concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

 

 1. Oferta educaţională

 

Numărul de locuri aprobate pentru anul şcolar/universitar 2017 – 2018 în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. respectiv M.Ap.N. se regăsesc în anexa nr. 1 a prezentului anunţ.

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi ale celorlalte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care I.P.J. Harghita realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2017 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii  www.hr.politiaromana.ro.

 

 1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recrutare a candidaţilor

 

Candidaţii care vor să se înscrie la concursurile organizate pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal şi de învăţământ superior – forma cu frecvenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

l) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidaţii care se înscriu la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare precum şi pe locurile MAI la alte instituţii de învăţământ militare trebuie să îndeplinească şi criteriul de vârstă de 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de alte instituţii de învăţământ, trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare şi selecţie mediatizate prin oferta publică de şcolarizare a Serviciului Român de Informaţii, care este disponibilă la adresa http://animv.ro/licenta.

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifie, sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare de către:

a). Candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, care realizează testarea psihotehnică la centrele specializate;

b). Candidaţii la Academia Forţelor Terestre ”Henri Coandă” Braşov se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială ”Gen. Dr. Aviator Victor Atanasiu” Bucureşti din cadrul Spitalului Militar Central;

c). Candidaţii la Şcoala Militară de Maiştrii Militari a Forţelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa.

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia specialităţilor pompieri şi aviaţie piloţ, pentru care sunt recrutaţi exclusiv bărbaţi.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate şi specialitatea pentru care optează candidaţii conform ofertei educaţionale.

Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor de poliţie beneficiare, trebuie să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic şi să îndeplinească următoarele criterii specifice de recrutare:

a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliţie,subofiţer sau maistru militar;

b) au obţinut calificativul de cel puţin „bine”, la ultima evaluare anuală;

c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau ale art. 2725 lit. a) şi b)din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit. c) şi d), înmatricularea nu se realizează.

Atenţie! Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin în etapa I de recrutare următoarele activităţi, organizate la nivelul unităţii de recrutare:

 • examinarea medicală – constituirea fişei medicale tip de încadrare în M.A.I. (la Centrul Medical Judeţean Harghita);
 • evaluarea psihologică, potrivit calendarului ce va fi stabilit;
 • proba de verificare a aptitudinilor fizice (conform prevederilor Ordinului M.A.I.  nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de solicitare fizică „Normală”, în raport de grupa de vârstă, distinct pentru bărbaţi şi femei).

 

 1. Înscrierea candidaţilor – constituirea dosarelor de recrutare

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi:

- până la data de 26.05.2017 – candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.;

- până la data de 21.07.2017 – candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.

Data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare (în volum complet) este 20 iunie 2017 – candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi respectiv 11 august 2017 pentru candidaţii înscrişi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.

 

Dosarele de recrutare (tip plic) ale candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N. şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N., curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente:

a) cererea de înscriere (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă pentru înscriere);

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

Copiile documentelor prevăzute la lit. b) se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de multiplicare nu se mai realizează.

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelelor din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 la prezentul anunţ);

f) o fotografie color 9 x 12 cm;

g) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

h) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

i) curriculum vitae – model Europass (conform anexei nr. 2 la prezentul anunţ).

 

 • Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta. Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei  2017, care depun adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituţia de învăţământ pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cu dublă cetăţenie pot candida la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute pentru toţi candidaţii. La dosarul de recrutare aceştia depun atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
 • Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe proprie răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi  depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate. 

 

 • Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat depun la dosarul de recrutare şi documentele solicitate de actele normative menţionate, în fotocopie.

 

Candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” vor constitui două dosare de recrutare distincte astfel:

 1. un dosar de recrutare conţinând documentele prevăzute mai sus şi valabile pentru toţi cei care îşi depun dosarele de candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior/postliceale ale M.A.I şi M.Ap.N., ;
 2. un dosar de recrutare care va cuprinde următoarele acte şi documente:

1. cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, în original (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă pentru înscriere);

2. copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă sau adeverinţa-tip în original însoţită de situaţia şcolară (numai pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017);

3. în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de învăţământ preuniversitar din străinătate vor prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul M.E.N., în condiţiile legii;

4. copie a certificatului de naştere;

5. copie a cărţii de identitate;

6. copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care şi-au schimbat numele;

7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

8. trei fotografii color 3/4;

9. fişa medicală şi analizele M.R.F. şi V.D.R.L.;

10. un dosar plic. 

 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Atenţie! Candidaţii care au mai multe opţiuni vor relua procedura stabilită pentru recrutare şi selecţie în sensul că vor constitui câte un dosar de recrutare distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat. În cazul acestor candidaţi fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de recrutare în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele de către şeful structurii de resurse umane care a realizat recrutarea.

 

          Activitatea de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

e) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se constituie din următoarele acte şi documente:

a) cererea de înscriere (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă pentru înscriere);

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

Copiile documentelor prevăzute la lit. b) se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de multiplicare nu se mai realizează.

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelelor din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 la prezentul anunţ);

f) o fotografie color 9 x 12 cm şi două fotografii color ¾ pe suport hârtie.

g) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

h) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

i) curriculum vitae – model Europass (conform anexei nr. 2 la prezentul anunţ).

j) adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care sunt încadraţi candidaţii sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unităţi;

 

 1. Evaluarea psihologică şi medicală

 

   Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care sunt recrutaţi, se efectuează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., la o dată, oră ,şi locaţie ce va fi comunicată prin postare pe site-ul unităţii (www.politiaharghita.ro).

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Evaluarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

 

 1. Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ

 

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unităţile de recrutare se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele eliminatorii şi cele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal. Detalii în acest sens se vor regăsi pe paginile de internet ale fiecărei instituţii de învăţământ.

Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” va organiza concursul de admitere în perioada 24.07 - 11.08.2017 .

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R vor organiza şi desfăşura concursurile de admitere în perioada 02 – 10.09.2017, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către acestea, înscrierea candidaţilor se va realiza în perioada 02-03.09.2017, probele eliminatorii se vor susţine în perioada- 04-08.09.2017 iar proba de verificare a cunoştinţelor în data de 09.09.2017.

Etapele de desfăşurare a înscrierii pentru admiterea în celelalte instituţii se vor consulta pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ.

 

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ pentru care au optat, candidaţii  prezintă următoarele documente (LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT !):

- a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

- b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

- d) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii la Acaemia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” şi la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini, etc.).

 

Probele eliminatorii constau în contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz.

Probele de verificare a aptitudinilor fizice şi baremele de concurs sunt prezentate în anexa nr. 6 a prezentului anunţ.

Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinii fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice -  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la sediul central al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” situat în Bucureşti, Sectorul 1, str. Aleea Privighetorilor nr. 1A, în zilele de 06-07 iulie 2017, ora 07.30, potrivit graficului/calendarului D.G.M.R.U – M.A.I care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii.

Candidaţii M.A.I la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” participă la probele eliminatorii - contravizita medicală, probele de aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine, proba de creativitate şi la probele scrise potrivit graficului/calendarului şi prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii acestei instituţii de învăţământ superior în perioada 17 – 21.07.2017.

Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, este stabilită prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017 şi constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Proba de verificare a cunoştinţelor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R. va consta într-un test –grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Tematica şi bibliografia recomandate conform anexei nr. 5 a prezentului anunţ.

 

 1. PRECIZĂRI FINALE

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi ale celorlalte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care IPJ Harghita realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2017 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (www.hr.politiaromana.ro).

Alte informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul de internet al instituţiei pentru care optează fiecare candidat şi zilnic între orele 08:00 – 16:00 de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Harghita, situat în municipiul Harghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, judeţul Harghita, sau telefonic la numerele: 0266.205.112, 0266.205.111. sau la adresa de e-mail: resurseumane@hr.politiaromana.ro